استانداردهای حاکم بر تولید جی آر سی GRC

1. آزمایش اسلامپ

BS EN 1170-1

2.اندازه گیری الیاف-روش واش اوت

BS EN 1170-2

3.اندازه گیری الیاف -روش 30 ثانیه

BS EN 1170-3

4.آزمون اندازه گیری مقاومت خمشی (خلاصه شده)

BS EN 1170-4

5.آزمون اندازه گیری مقاومت خمشی (کامل)

BS EN 1170-5

6.تعیین مقدار جذب آب و چگالی خشک

BS EN 1170-6

7.تعیین تغییرات ابعادی ناشی از مقدار رطوبت (شرینکیج)

BS EN 1170-7

8.تعیین مقاومت در برابر سیکل های ناشی از تغییرات دمایی

BS EN 1170-8

فهرست