1. کاهش وزن قطعه و در نتیجه کاهش هزینه های حمل و نقل و نصب
  2. مقاومت د‍ر مقابل تورق وسایش
  3. مقاومت در مقابل تنش های خستگی
  4. مقاومت بالا در مقابل ضربه
  5. استحکام، زیبایی و دقت لبه ها و گوشه های قطعات
  6. ارتقا کیفیت سطوح و جزییات طرح و بافت روی سطح
  7. سهولت تولید فرم های پیچیده
  8. مناسب جهت استفاده در امور ترمیمی ساختمان
  9. دوستدار طبیعت
فهرست